โครงการจัดงานประเพณีสงกานต์ ตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
ศุกร์, 30 มีนาคม 2012 04:02

  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี ๒๕๕๕   เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุถือว่าเป็นผู้มีภูมิปัญญา ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต และมีบทบาทสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบุตรหลาน จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเกียรติในสังคม และท้องถิ่น โดยเฉพาะประเพณีรดน้ำดำหัวนี้ถือเป็นการที่เราประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิ่งที่จะยึดโยงให้วัฒนธรรมนี้ยังคงดำรงอยู่ไม่เสื่อมสลายไปจากสังคมไทย

    โครงการการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท******************************** 

๑.     ชื่อโครงการ   โครงการการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 ๒.     หลักการและเหตุผลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่า และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคล ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีและประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และในทุกๆ ปี ช่วงเดือนเมษายน จะมีวันสงกรานต์ถือเป็นวันที่มีประเพณีที่สำคัญของไทยเรา นั่นคือประเพณีวันสงกรานต์ เพราะวันสงกรานต์นี้ถือเป็นวันปีใหม่ของชาวไทยทุกคน จะมีการทำบุญและการเดินทางเพื่อพบกันระหว่างญาติพี่น้อง จากนี้เองจึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเป็นการรับพรจากผู้สูงอายุที่นับถือ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุถือว่าเป็นผู้มีภูมิปัญญา ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต และมีบทบาทสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบุตรหลาน จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเกียรติในสังคม และท้องถิ่น โดยเฉพาะประเพณีรดน้ำดำหัวนี้ถือเป็นการที่เราประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิ่งที่จะยึดโยงให้วัฒนธรรมนี้ยังคงดำรงอยู่ไม่เสื่อมสลายไปจากสังคมไทย ๓.   วัตถุประสงค์          .๑ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป.๒ เพื่อตระหนักถึงคุณค่า ความดีงาม และเป็นการเชิดชูกับผู้สูงอายุ.๓ เพื่อแสดงความกตัญญู และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ.๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรักความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน และผู้สูงอายุทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน.๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม        ๔.  วิธีการดำเนินงาน           ๔.๑  ประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรม  วัน เวลา สถานที่จัดงานวันผู้สูงอายุ  ตลอดจนการวางแผนเตรียมการดำเนินงาน  ให้เกิดความสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์           ๔.๒  เขียนโครงการเพื่อผู้บริหาร เพื่อเสนออนุมัติ           ๔.๓  ประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน           ๔.๔  จัดเตรียม-อุปกรณ์ ในการจัดโครงการฯ           .  ดำเนินการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์           ๔.๖  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบ   

 

แก้ไขล่าสุด ( พฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2013 09:03 )